Privacy statement

1. Financiële Rapportages Coöperatief B.A.

Het Financiële Rapportages Coöperatief B.A. (hierna: FRC) is een coöperatie van ABN AMRO Bank N.V., ING Bank N.V. en Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland). Het FRC is verantwoordelijk voor de implementatie en exploitatie van het rapportageproces op basis van de methodiek van Standard Business Reporting (SBR). Het FRC is bekend onder de naam SBR Banken.
Het FRC is statutair gevestigd en kantoorhoudend te Amsterdam. De coöperatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34375187.
Activiteiten
Het FRC ontwikkelt en beheert de Bancaire Infrastructurele Voorzieningen (BIV). Daarmee worden SBR rapportages zoals krediet- en vastgoedrapportages op geautomatiseerde wijze ontvangen, gevalideerd en doorgezonden naar de aangesloten banken. De gebruiker bepaalt zelf naar welke aangesloten bank(en) een SBR rapportage via de BIV wordt toegezonden.
2. Verwerking persoonsgegevens
Bij het verwerken van persoonsgegevens gaat het FRC zorgvuldig te werk. De coöperatie verwerkt alleen gegevens die nodig zijn voor het realiseren van de doeleinden, zoals genoemd in artikel 3.
Voor het gebruik van sbrdirect.nl en aansluiten.frcportaal.nl bewaren wij uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer ten behoeve van de registratie en authenticatie.

Bij aanleveringen van SBR rapportages via de BIV slaat het FRC geen persoonsgegevens uit de SBR rapportages op. Wij bewaren uitsluitend meta-data over het verzonden bericht op de BIV, zoals bijvoorbeeld datum, tijdstip van verzending etc. De SBR rapportages worden niet bewaard op de BIV met uitzondering van een zeer korte tijd die nodig is voor het elektronisch en beveiligd verzenden naar de geselecteerde bank.

Het FRC heeft geen toegang tot de persoons- en overige gegevens in de SBR rapportages. De door de ondernemer geselecteerde bank heeft geen toegang tot de SBR rapportages tot het moment dat deze bank de SBR rapportage heeft ontvangen. Als een ondernemer of intermediair gebruik maakt van de BIV of SBR Direct en hij richt zich tot de Servicedesk van het FRC, dan kan de ondernemer of intermediair toestemming verlenen aan een helpdeskmedewerker om toegang te krijgen tot de persoons- en overige gegevens voor de duur van de assistentie.
3. Doeleinden verwerking persoonsgegevens
Het FRC verwerkt persoonsgegevens voor:
• het uitvoeren van de dienstverlening aan ondernemers en intermediairs. Het FRC ontvangt en valideert SBR rapportages en zendt deze door naar de geselecteerde bank. Dit is een geautomatiseerd proces;
• het registreren en authentiseren van intermediairs die gebruikmaken van de aanlevering via een softwarekoppeling (‘whitelist’).
• het authentiseren van ondernemers en/of intermediairs die zich aanmelden en registreren op SBR Direct en het aansluitportaal (aansluiten.frcportaal.nl).
• het versturen van mailingen over meldingen, updates en marketingactiviteiten. Mits u hiervoor uiteraard expliciet toestemming heeft gegeven.
• het verrichten van statistische analyses over het bezoek aan de websites van het FRC. Dat zijn www.sbrbanken.nl, www.sbrdirect.nl en www.frcportaal.nl.
• het voldoen aan wet- en regelgeving en gedragscodes.
4. Uw rechten
Door de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden er nieuwe regels bij de verwerking van persoonsgegevens. FRC gaat veilig en zorgvuldig met de gegevens van gebruikers en medewerkers om. De persoonsgegevens die wij gebruiken, zijn en blijven natuurlijk van u. Daarom heeft u ook het recht om de gegevens die wij van u hebben in te zien, aan te passen, te wissen, te beperken of over te dragen aan iemand anders.
Uw gegevens kunt u eenvoudig zelf aanpassen of verwijderen in de applicaties van het FRC waarvoor u zich geregistreerd heeft, dit zijn: www.sbrdirect.nl en www.sbrbanken.nl/aansluitportaal.
U heeft het recht om ons het volgende te verzoeken. Neem hiervoor contact met ons door een e-mail te sturen naar: privacy@sbrbanken.nl. Wij zullen dan uiterlijk binnen 8 werkdagen reageren op uw verzoek.
Recht op inzage
Wilt u weten welke gegevens we van u verwerken? U kunt altijd een overzicht van uw gegevens bij ons opvragen. U kunt hiervoor een verzoek tot inzage in uw persoonsgegevens indienen.
We moeten natuurlijk zeker weten dat we de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken. Stuurt u daarom met de e-mail ook een kopie van uw geldige paspoort of identiteitsbewijs mee. Wij verzoeken u vriendelijk om het BSN-nummer en uw pasfoto af te schermen.
Uw gegevens corrigeren of aanvullen (rectificatie)
Kloppen de persoonsgegevens die wij van u gebruiken niet meer of zijn ze niet volledig? Wilt u gegevens corrigeren dan kunt u een verzoek tot rectificatie indienen.
Zijn uw persoonsgegevens in de kredietrapportage onjuist? Dien dan een verzoek tot correctie van uw persoonsgegevens in bij de bank aan wie het FRC uw SBR rapportage heeft doorgestuurd. Geef dit ook door aan de ondernemer of intermediair die verantwoordelijk is voor het invullen van uw gegevens in de kredietrapportage.
Uw persoonsgegevens verwijderen (vergetelheid)
U kunt ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om uw gegevens uit onze systemen te verwijderen. Dit heeft wel tot gevolg dat we onze diensten niet langer aan u kunnen leveren.
Verzet aantekenen tegen verwerking van uw gegevens
In verschillende situaties kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Bijvoorbeeld op grond van uw persoonlijke omstandigheden. Na beoordeling laten we u weten of en hoe we aan uw verzoek kunnen voldoen.
Verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stopzetten (beperking)
Wilt u de verwerking van uw gegevens tijdelijk stil laten zetten? Neem dan contact met ons op.
Uw gegevens overdragen (dataportabiliteit)
Als u dat wilt, kunt u van ons een kopie krijgen van de gegevens die wij van u opgeslagen hebben.
5. Verstrekken van gegevens aan derden
Bij het verwerken van persoonsgegevens maakt het FRC gebruik van de diensten van een verwerker. Dit is een derde partij die persoonsgegevens verwerkt op basis van de gemaakte afspraken. Met deze partijen heeft het FRC een verwerkersovereenkomst afgesloten.
6. Bescherming van persoonsgegevens
Het FRC en haar verwerkers hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen. Bijvoorbeeld door middel van versleuteling van gegevens en de beveiliging van het berichtenverkeer door middel van HTTPS-protocol en SSL-codering (Secure Sockets Layer).
7. Bewaartermijnen
Wij hanteren voor het bewaren van uw persoonsgegevens algemeen aanvaardbare richtlijnen. Hierbij bewaren wij gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.
Bij gebruik van SBR Direct hanteert het FRC voor de kredietrapportages een bewaartermijn van maximaal zes maanden. Die bewaartermijn is onderverdeeld in:
a) een bewaartermijn van maximaal drie maanden vanaf de datum van registratie in SBR Direct. In die periode kunnen gegevens die nodig zijn voor het samenstellen van een kredietrapportage worden ingevoerd en opgeslagen.
b) een bewaartermijn van drie maanden vanaf de datum van verzending van de definitieve versie van de kredietrapportage naar een aangesloten bank.
8. Cookies
Het FRC verzamelt en analyseert via haar websites www.sbrbanken.nl, www.sbrdirect.nl en www.frcportaal.nl bepaalde gegevens over het bezoek aan deze websites. Bijvoorbeeld de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens gebruikt het FRC om de werking van de verschillende internetpagina’s te verbeteren en de website beter op gebruikerswensen aan te passen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Alleen het FRC en haar verwerkers hebben toegang tot de gegevens.
Het FRC maakt bij www.sbrbanken.nl, www.sbrdirect.nl en www.frcportaal.nl gebruik van een authenticatie cookie. Dit is een cookie die gedurende een browsersessie de sessie-id opslaat. Uw wachtwoord wordt niet opgeslagen. Het cookie zorgt ervoor dat u gedurende een bezoek aan de website niet steeds opnieuw hoeft in te loggen. Bij het verlaten van de browser wordt deze cookie verwijderd.
U geeft op alle websites van het FRC zelf akkoord op het gebruik van cookies. Via de instellingen van uw webbrowser is het mogelijk om bepaalde cookies niet toe te staan of uit te schakelen.
9. Links naar andere websites
Op www.sbrbanken.nl ziet u links naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt het FRC geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.
10. Wijzigingen in privacy statement
FRC behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Wanneer de tekst wordt aangevuld of gewijzigd, zal dit kenbaar worden gemaakt in het privacy statement.
Contact met ons opnemen
Als u opmerkingen of vragen hebt over uw privacy of ons privacybeleid kunt u met ons contact opnemen via: privacy@sbrbanken.nl.
Laatst gewijzigd op: 23 mei 2018.

Wij respecteren uw privacy